Artikel 1
Het beheer van de haven wordt geregeld in het BEHEERSREGLEMENT VAN DE HAVEN.

Artikel 2
Voor de dagelijkse gang van zaken is door het bestuur is een havenmeester aangewezen die
namens het bestuur optreedt..

Artikel 3

 1. De jachthaven dient uitsluitend tot ligplaats van pleziervaartuigen van leden en aspirant leden.
 2. Het bestuur kan pleziervaartuigen van niet-leden een tijdelijke ligplaats toewijzen.

Artikel 4

 1. De havenmeester wijst passanten, een tijdelijke ligplaats, voor zover de ruimte dat toelaat
 2. De havenmeester neemt die maatregelen die nodig zijn, ter bescherming, behoud en onderhoud
  van de eigendommen der vereniging.
 3. Noch het bestuur noch de vereniging, kan aansprakelijk worden gesteld voor welke daaruit
  voortvloeiende gevolgen dan ook.

Artikel 5
Het is verboden:

 1. De eigendommen der vereniging te beschadigen, of daarin enige verandering te brengen.
 2. Met haken in het houtwerk van vaartuigen of steiger te steken of met haken aan wanten te trekken c.q. enige beschadiging hoe dan ook aan te brengen.
 3. Vaartuigen zodanig te meren, dat dit voor andere schepen hinderlijk kan zijn of de passage bemoeilijkt.
 4. Werkzaamheden aan vaartuigen te verrichten, zodanig dat dit voor andere schepen hinderlijk kan zijn of de passage bemoeilijkt.
 5. Op het terrein werkzaamheden, van welke aard ook, te verrichten of daar scheepsonderdelen en/of inventaris op te slaan, behoudens toestemming van de havenmeester.
 6. Scheepsonderdelen en/of inventaris op de steigers te laten liggen.
 7. Haven, steigers, gebouwen en terrein te verontreinigen. Vuilnis dient in daartoe geëigende containers gestort te worden.
 8. In de bergplaats te roken.
 9. Vaartuigen, gedurende het vaarseizoen van 1-4 tot 31-10 niet opgetuigd of onder de winterkap in de haven te laten liggen, behoudens toestemming van de havenmeester.
 10. Een tijdelijk aansluiting op het elektrisch net van de vereniging aan te brengen behoudens Toestemming van de havenmeester.
 11. Sneller te varen dan 6 km/uur in de haven en de geul.
 12. De rust in de haven te verstoren, o.a. door motoren of lichtaggregaten te laten draaien of door luid schellende radio’s in werking te hebben.
 13. Honden los over de steigers en aanlegplaatsen van de vereniging te laten lopen en /of honden hun behoefte te laten doen op terrein en steigers van de vereniging.
 14. Scheepsdelen over de steigers te laten hangen.
 15. Het is tijdens het verblijf in de haven verboden het toilet van het schip te gebruiken.
 16. Schepen af te spuiten, te boenen, te slijpen, te schuren of te spoelen, op een dusdanige wijze dat e.e.a. leidt tot verontreiniging van het oppervlaktewater in de zin van de WVO.

Bij overtreding is de overtreder verantwoordelijk voor alle gevolgen en kosten.

Artikel 5.1
Voorwerpen, van welke aard dan ook, waarvan het opbergen op het terrein van de vereniging of in de haven verboden is, worden verwijderd op kosten van degene, die het zal blijken aan te gaan.

Artikel 6
Het bestuur heeft het recht personen, in dienst van gebruikers van ligplaatsen, van het terrein te doen verwijderen of hen de toegang te ontzeggen, als zij zich onwelgevoegelijk gedragen of de orde verstoren.

Artikel 7
Iedere jachteigenaar is verplicht zijn vaartuig aan deugdelijke landvasten te meren, zodanig dat het vrij ligt van andere jachten, steigers en palen.

Artikel 8
Bij een geval van storm, brand of enig ander onheil is een ieder, die op dat moment van de/het haven/terrein gebruik maakt, verplicht hulp te verlenen.

Artikel 9
Auto’s, aanhangwagens, e.d dienen geparkeerd te worden op de daartoe door het bestuur aangewezen plaatsen.

Artikel 10
Noch het bestuur, noch de vereniging, is aansprakelijk voor schade, aan personen en/of goederen toegebracht, noch voor verlies en/of diefstal van enig goed.

Artikel 11
Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuig en toebehoren aan derden in gebruik wil geven, dient hij daarvan de havenmeester in kennis te stellen. Het is de huurder niet toegestaan zijn
ligplaats aan derden ter beschikking te stellen, zijn boot te verhuren of andere commerciële activiteiten te ontplooien.

Artikel 12
Eigenaren of gebruikers zijn verplicht de data van hun vertrek en terugkomst bij de havenmeester te melden. Bij vertrek van de ligplaats dient de gebruiker van een plezierjacht de ligplaats als vrije ligplaats aan te merken door middel van een groen gekleurd bordje.

Artikel 13
Een vrije ligplaats in de zin van art. 12 kan door de havenmeester voor de duur van de afwezigheid van de ligplaatshouder aan een ander plezierjacht worden toegewezen.

Artikel 14
Bij verzuim van de verplichting, zoals vermeld in art. 12 dient de ligplaatshouder genoegen te nemen met een door de havenmeester aan te wijzen tijdelijke ligplaats.

Artikel 15
Alle zich in de haven of op het terrein bevindende vaartuigen dienen voorzien te zijn van een duidelijk leesbare naam of registratie en dienen in goede staat van onderhoud te verkeren.

Artikel 16
De gebruiker van een jacht is verplicht aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.

Artikel 17
De eigenaar van een vaartuig is aansprakelijk voor schade die door dat vaartuig is ontstaan, ook indien de schade is te wijten aan andere opvarenden. Indien het vaartuig geen vaste ligplaats in
de haven heeft is de schipper aansprakelijk.

Artikel 18
De eigenaar of gebruiker van een vaartuig is verplicht ervoor zorg te dragen, dat zich steeds een goed werkende snelblusser ter bestrijding van alle branden aan boord.

Artikel 19
Elk niet verenigingsgebruik van de tot de vereniging ter beschikking staande terreinen en materialen dient vooraf toestemming van het bestuur te krijgen.

Artikel 20
Het havenreglement is van toepassing op alle vaartuigen en personen, die de haven aandoen c.q. hiervan gebruik maken.

Artikel 21
In geval waar dit reglement niet voorziet handelt het bestuur conform artikel 14 en artikel 1 lid 6 en 7 van het Beheersreglement.