SAMENSTELLING VAN BESTUUR

Artikel 1 

 1. Het bestuur bestaat tenminste uit het door de statuten voorgeschreven aantal leden.
 2. De dagelijkse leiding in de vereniging berust bij voorzitter, secretaris en penningmeester, genaamd Dagelijks Bestuur.
 3. Het Bestuur wordt gevormd door het Dagelijks Bestuur en de overige leden van het bestuur.

Artikel 2

 1. Het Bestuur vergadert ten minste 4 maal per jaar, echter altijd voorafgaand aan een Algemene Vergadering.
 2.  Besluiten in vergaderingen van het bestuur worden bij meerderheid van stemmen genomen.

ONTSLAG/SCHORSING VAN EEN BESTUURSLID

Artikel 3

 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst.

Artikel 4

 1. Het besluit tot het voornemen van ontslag wordt genomen door de Algemene Vergadering, met inachtneming van artikel 11, lid 2 en lid 3 van de statuten.
 2. Van het besluit als in artikel 4 lid 2 bedoeld, wordt het bestuurslid tot per aangetekend schrijven op de hoogte gesteld, onder vermelding van de redenen waartoe het ontslag wordt overwogen.
 3. Het bestuurslid wordt geschorst in de uitoefening van al zijn bestuurlijke functies vanaf het moment dat het voornemen tot ontslag door de Algemene Vergadering is besloten.

Artikel 5

 1. Het voor ontslag voorgedragen bestuurslid heeft het recht van verweer op het voorgenomen besluit.
 2. Binnen 14 dagen na dagtekening van het schrijven, als bedoeld in artikel 4 lid 2, kan het geschorste bestuurslid de wens aan het bestuur te kennen geven, verweer te willen voeren.

Artikel 6

 1. Niet eerder dan 30 dagen, maar uiterlijk na 40 dagen na dagtekening van het schrijven als bedoeld in artikel 4 lid 2, dient er een Algemene Vergadering belegd te worden,waarin het ontslag van het geschorste bestuurslid aan de orde komt.
 2. Het geschorste bestuurslid heeft het recht zijn verweer schriftelijk, dan wel namens hem te laten voeren. In het eerste geval wordt het schriftelijk verweer aan de vergaderstukken toegevoegd en vooraf ter bestudering aan de leden aangeboden.

Artikel 7

 1. Na hoor en wederhoor in de Algemene Vergadering, dient het besluit genomen te worden tot
  a. nader onderzoek, door een door de Algemene Vergadering aangewezen commissie;
  b. ontslag;
  c. intrekking van het voornemen tot ontslag.
 2. Een commissie genoemd onder artikel 7 lid 1a. bereidt op grond van onderzoek van argumentatie van beide partijen een voorstel voor aan de Algemene Vergadering. Genoemde commissie dient te bestaan uit een oneven aantal leden, met een aantal van tenminste 3. Genoemde commissie mag zich laten bijstaan door deskundigen.
 3. Een commissie bedoeld als in artikel 7 lid 2 brengt binnen 30 dagen na instelling door de Algemene Vergadering verslag uit aan de Algemene Vergadering.
 4. Volgend op het verslag dient het besluit genomen te worden zoals bedoeld in artikel 7 lid 1, b of c.
 5. In het geval het betrokken bestuurslid niet ontslagen wordt, wordt met onmiddellijke ingang de schorsing opgeheven en het bestuurslid van alle blaam gezuiverd.

NIET TOELATING TOT LID

Artikel 8
Indien op toelating tot lid, aspirant-lid of begunstiger negatief wordt besloten, wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld beroep op die beslissing aan te tekenen bij de Algemene Vergadering.

Artikel 9
De betrokkene wordt van de niet-toelating, bij aangetekend schrijven, op de hoogte gesteld van het besluit, onder vermelding van de reden.

Artikel 10
Het beroep dient vergezeld te gaan van de argumentatie tot het beroep. De termijn waarbinnen beroep aangetekend kan worden bij de Algemene Vergadering, gaat in op de datum van dagtekening van het schrijven en eindigt dertig dagen daarna.

Artikel 11
Het bestuur roept in geval van een beroepsschrift, binnen 14 dagen na sluiting van de beroepstermijn, de Algemene Vergadering op tot behandeling.De behandeling in de Algemene Vergadering geschiedt uiterlijk binnen 40 dagen na sluiting van de beroepstermijn.Bij de behandeling wordt de betrokkenen toegang en spreekrecht verleend.

ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP

Artikel 12
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur .Op het besluit tot ontzetting is beroep mogelijk bij de Algemene Vergadering.

Artikel 13
Het betrokken lid, aspirant-lid of begunstiger wordt van het besluit tot ontzetting, bij aangetekend schrijven, op de hoogte gesteld, onder vermelding van de reden(en).

Artikel 14
Het beroep dient vergezeld te gaan van de argumentatie tot het beroep. De termijn waarbinnen beroep aangetekend kan worden bij de Algemene Vergadering, gaat in op de datum van dagtekening van het schrijven en eindigt dertig dagen daarna.

Artikel 15
Het bestuur roept in geval van een beroepsschrift, binnen 14 dagen na sluiting van de beroepstermijn, de Algemene Vergadering op tot behandeling. De behandeling in de Algemene Vergadering geschiedt uiterlijk binnen 40 dagen na sluiting van de beroepstermijn. Bij de behandeling wordt de betrokkenen toegang en spreekrecht verleend.

Artikel 16
Vanaf 14 dagen, gerekend vanaf dagtekening van het besluit tot ontzetting, vervallen alle rechten van het betrokken lid.

Artikel 17
In geval van beroep worden alle rechten opgeschort tot nader besluit van de Algemene Vergadering, behoudens het -indien van toepassing- recht van ligplaats.

OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP NAMENS DE VERENIGING

Artikel 18
Opzegging uit het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt namens de vereniging door het bestuur. Op het besluit tot opzegging is beroep mogelijk bij de Algemene Vergadering.

Artikel 19
Het betrokken lid, aspirant-lid of begunstiger wordt van het besluit tot opzegging, bij aangetekend schrijven, op de hoogte gesteld, onder vermelding van de reden(en).

Artikel 20
Het beroep dient vergezeld te gaan van de argumentatie tot het beroep. De termijn waarbinnen beroep aangetekend kan worden bij de Algemene Vergadering, gaat in op de datum van dagtekening van het schrijven en eindigt dertig dagen daarna.

Artikel 21
Het bestuur roept in geval van een beroepsschrift, binnen 14 dagen na sluiting van de beroepstermijn, de Algemene Vergadering op tot behandeling. De behandeling in de Algemene Vergadering geschiedt uiterlijk binnen 40 dagen na sluiting van de beroepstermijn. Bij de behandeling wordt de betrokkenen toegang en spreekrecht verleend.

Artikel 22
Vanaf 14 dagen, gerekend vanaf dagtekening van het besluit tot opzegging, vervallen alle rechten van het betrokken lid.

Artikel 23
In geval van beroep worden alle rechten opgeschort tot nader besluit van de Algemene Vergadering, behoudens het -indien van toepassing- recht van ligplaats.

STEMMEN

Artikel 24

 1.  Wanneer van stemming in de Algemene Vergadering sprake is, dient dat geschieden met
  stemkaarten.
 2. Per stemgerechtigd lid c.q. aspirant-lid wordt bij aanvang van de Algemene Vergadering een op
  naam gestelde stemkaart uitgereikt.
 3. Stemming geschiedt door het opsteken van de kaart.

 

WIJZIGINGSARTIKEL

Artikel 25

 1. Indien het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, is het te allen tijd mogelijk wijzigingen daarin aan te brengen.
 2. Daartoe dient conform artikel 21 van de statuten gehandeld te worden, uitgezonderd het bepaalde in artikel 21 lid 3.
 3. Tot wijziging van Het Huishoudelijk Reglement kan door de Algemene Vergadering worden besloten met een drie/vierde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.