statuten maart 2009 Pagina 1 van 10 statuten maart 2009

1. NAAM
De vereniging draagt de naam van Watersportvereniging “Oude-Tonge”. Zij is opgericht op 1 september 1976 en aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. ZETEL
De vereniging heeft haar zetel te Oude-Tonge, gemeente Oostflakkee

3. DOEL
1. De vereniging stelt zich ten doel, de beoefening en de bevordering van de watersport.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen, lezingen en dergelijke;
b. Het organiseren van wedstrijden, tochten en andere watersportevenementen;
c. Het aanbrengen en in stand houden van de nodige accommodatie;
d. Het exploiteren van een jachthaven, verhuren en aanbieden van ligplaatsen;
e. Andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

4. LEDEN

 1. Leden van de vereniging zijn, personen, die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt, in het bezit zijn van een schip en die een ligplaats hebben in de verenigingshaven van WSV “Oude-Tonge”. Leden hebben stemrecht tijdens de ALV.
 2. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van leden zijn opgenomen.

5. ERELEDEN, ASPIRANTLEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS
(Toelichting: buitengewone leden zijn verwijderd omdat deze nooit hebben bestaan, jeugdleden zijn toegevoegd en verder gedefinieerd)

 1. Ereleden zijn zij, die op voordracht van het bestuur of algemene vergadering als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd, wegens hun verdiensten voor de vereniging of wel wegens het feit zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt.
 2. Aspirant-leden zijn personen met een schip waarvoor zij een ligplaats willen in de verenigingshaven van WSV “Oude-Tonge” en hiervoor op de wachtlijst staan. Aspirant-leden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging maar hebben geen stemrecht in de ALV.
 3. Jeugdleden zijn personen jonger dan 18 jaar. Jeugdleden kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging maar hebben geen stemrecht in de ALV.
 4. Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen, met een door de Algemene Leden Vergadering (ALV) vast te stellen minimum bijdrage. Begunstigers kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging maar hebben geen stemrecht tijdens de ALV.
 5. Ereleden, aspirant-leden, jeugdleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

6. TOELATING

 1. Het bestuur beslist over de toelating van leden, aspirant-leden, jeugdleden en begunstigers.
 2. Bij niet toelating tot lid, aspirant-lid of jeugdlid, kan de ALV alsnog tot toelating besluiten. Jeugdleden kunnen uitsluitend toegelaten worden met schriftelijke toestemming van hun verzorgers.
 3. Bij haar beslissing over toelating tot lid, aspirant-lid, jeugdlid of begunstiger kan het bestuur zich laten bijstaan door een commissie als bedoeld in artikel 14 lid 3.

7. EINDE LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap kan eindigen door:

 • Overlijden;
 • Opzegging;
 • Opzegging namens de vereniging wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 • Ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris; opzegging namens de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap kan ten allen tijde geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

6. Bij Huishoudelijk Reglement dienen geregeld te worden:

 • Vorm en procedure tot ontzetting uit het lidmaatschap;
 • Vorm en procedure tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging.

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt is er geen recht op restitutie van de jaarlijkse bijdrage. (Toelichting: anders geformuleerd met dezelfde strekking)

8. EINDE VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ASPIRANT LEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS

 1. De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid, jeugdlid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
  De status van jeugdlid wijzigt automatisch met het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. (Toelichting: als het jeugdlid een schip heeft en daarmee in de verenigingshaven wil liggen wijzigt de status in aspirant-lid. Is het voorgaande niet van toepassing dan wijzigt de status in begunstiger.)
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

9. JAARLIJKSE BIJDRAGE

 1. De leden, aspirant-leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de ALV zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen

10. RECHTEN VAN ERELEDEN, ASPIRANT LEDEN EN BEGUNSTIGERS

 1. Behalve de overige rechten die aan aspirant-leden of begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.
 2. Ereleden hebben het recht alle ALV’s van de vereniging bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar zij kunnen als zodanig geen stemrecht uitoefenen. Ereleden kunnen tevens gewoon lid zijn van de vereniging, uit welken hoofde zij bevoegd zijn alle ledenrechten uit te oefenen.

11. BESTUUR

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven door de ALV vast te stellen aantal van tenminste vijf personen, die door de ALV worden benoemd.
 2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit leden en uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3.
  Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ten minste een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen.
  De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld.
  Een voordracht door de hiervoor bedoelde groep van leden moet uiterlijk vijf dagen vóór aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door met een tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ALV waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is.
 4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de ALV overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de ALV vrij in de keus, behoudens het bepaalde in lid 1.
 5. 5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

12. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de ALV worden ontslagen of geschorst.
 2. De procedure van schorsing of ontslag dient geregeld te zijn in het Huishoudelijk Reglement.
 3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.
  De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
 4. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
  a. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  b. bedanken;
  c. ontslag.

13. BESTUURSFUNCTIES EN BESLUITVORMING IN HET BESTUUR

 1.  De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de ALV in functie gekozen.
 2. Het bestuur kan voor voorzitter, secretaris en penningmeester een plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 3. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt die in de volgende bestuursvergadering worden vastgesteld.
 4. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt over de totstandkoming van een besluit beslist het bestuur bij meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken wordt het besluit niet aangenomen. (Toelichting: voorgesteld wordt om in plaats van de beslissende

14. BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ALV te beleggen waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd, in overleg met de ALV, onder haar verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door personen c.q. commissies, die, door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ALV, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
  (Toelichting: het beroep van derden hiertegen wordt voorgesteld om te laten vervallen)
 5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de ALV voor het besluiten tot:
  a. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
  b. Het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in- en buiten rechte, vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris of de penningmeester tezamen met een ander bestuurslid.

15. JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot één januari.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op de ALV binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ALV, haar jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over haar in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.
 4. De ALV benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ALV haar bevindingen uit.
 5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren te bewaren.

16. ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

 1. Aan de ALV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een ALV gehouden. In deze vergadering komen ondermeer aan de orde:
  1. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar benoemde commissie;
  2. De benoeming van de in artikel 15 bedoelde commissie voor het lopende verenigingsjaar;
  3. De benoeming van bestuursleden;
  4. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere ALV’s worden gehouden zo dikwijls het bestuur die wenselijk acht.
 4. De ALV’s worden bijeengeroepen door het bestuur. Oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel
 5. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
 6. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20. (Toelichting: punt 4 en 5 waren vroeger samen artikel 20)
 7. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een ALV op een termijn van niet langer dan vier weken.
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot een bijeenroeping overgaan. (Toelichting: dit was voorheen punt 4. De advertentie in het dagblad en de mededeling op het clubbord worden voorgesteld om te laten vervallen)

17. TOEGANG EN STEMRECHT

 1. Toegang tot de ALV hebben alle leden van de vereniging. Behoudens tot vergaderingen genoemd in artikel 7 lid 6 hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden geen toegang.
 2. Over toegang en spreekrecht van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de vergadering.
  (Toelichting: het oude artikel 3 is vervallen. Dit artikel ging over het spreekrecht tijdens de ALV door buitengewone leden en begunstigers. Buitengewone leden zijn bij ons onbekend en het spreekrecht voor anderen is geregeld in artikel 17 lid 2.)
 3. Ieder lid dat niet geschorst is heeft één stem.
 4. 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd lid laten uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan drie leden vertegenwoordigen.

18. VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN

 1. De ALV wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
  Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter aan te wijzen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. (Toelichting: de bepaling dat de notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris is vervallen. De reden daarvoor is ten eerste dat de notulen worden vastgesteld door de ALV. De tweede reden is dat de notulen digitaal worden gearchiveerd.)

19. BESLUITVORMING VAN DE ALV

 1. Het ter ALV uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.
  Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco, en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij een tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
 6. Als stemmen staken over een voorstel, niet betreffende de verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigde zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

20. STATUTENWIJZIGING

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de ALV, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat er een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de ALV ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging woordelijk is opgenomen, ten huize van de secretaris, of via het ledengedeelte van de website van de vereniging, voor de leden ter inzage tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld bij de oproep tot de desbetreffende vergadering aan alle leden toegezonden.
 3. Ten besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
  Zijn niet tenminste drie/vierde van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hierover een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van een akte is ieder bestuurslid bevoegd.

21. ONTBINDING

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ALV. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is daarbij van toepassing.
 2. Het batig saldo na vereffening zal worden besteed voor door de ALV te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de ALV bij het besluit tot ontbinding anders beslist, één en ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.

22. HUISHOUDELIJKE EN ANDERE REGLEMENTEN

 1. De ALV kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. Het dient tenminste de in de statuten voorgeschreven onderdelen te bevatten.

23. SLOTBEPALING
De vereniging kan in naam van de leden verplichtingen aangaan, voor zover die verplichtingen voortvloeien uit de omstandigheid dat de vereniging lid is van een landelijke overkoepelende organisatie die de belangen van de watersporters behartigd. (Toelichting: om te voorkomen dat voor naamswijziging de statuten herzien zouden moeten worden is een algemene omschrijving opgesteld.)